Informace o zpracování osobních údajů

il y a 3 ans

1) Správcem osobních údajů, kterému dávám souhlas se zpracováním mých osobních údajů, je:

Sněz tu žábu, z.ú., společnost založená a existující podle práva České republiky, IČO: 028 54 635,

sídlo: Ruzyňská 582/61, 162 00, Praha 6, Česká republika (dále jen jako „Správce“).

Kontaktní údaje Správce: tel.: +420 602 973 016, adresa: Barunčina 6, Praha 4, 143 00, Česká republika, e-mail: sneztuzabu@sneztuzabu.cz

Povinnosti Správce v oblasti ochrany osobních údajů vyplývají:

ze zákona č. 101/2000 Sbírky zákonů České republiky, o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších změn a doplnění (dále jen jako „ZOOÚ“) s účinností od 25. května 2018 pak z Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) – toto nařízení č. 2016/679 dále jen jako „General Data Protection Regulation“ nebo jen jako „GDPR“.

2) Specifikace mých osobních údajů, k jejichž zpracování uděluji svůj souhlas:

Jméno a příjmení

Elektronická adresa (e-mailová)

(dále společně jen jako „Osobní údaje“).

3) Souhlasím se zpracováním mých Osobních údajů, jakož i dalších údajů, které sdělím Správci i v budoucnu prostřednictvím webového portálu, elektronické pošty či IT aplikací.
4) Souhlasím se zpracováním Osobních údajů Správcem, a to pro účely

 1. zasílání informací a obchodních sdělení ze strany Správce,

 2. pro účely marketingového zacílení na sociálních sítích.

5) Beru na vědomí a souhlasím s tím, že Správce shromažďuje pro níže uvedené účely následující Osobní údaje:

 1. pro účely newsletteru – e-mailovou adresu,

 2. pro účely cílení na sociálních sítích – e-mailovou adresu. 

6) Souhlasím s tím, abych byl Správcem kontaktován prostřednictvím elektronické pošty.

 7) Beru na vědomí, že jsem povinen své Osobní údaje uvádět správně a pravdivě a že jsem povinen bez zbytečného odkladu informovat Správce o změně ve svých zpracovávaných Osobních údajích. 

8) Beru na vědomí, že zpracováním mých Osobních údajů může Správce pověřit třetí osobu jakožto Zpracovatele. Zároveň výslovně souhlasím s tím, že je Správce oprávněn předat mé Osobní údaje Zpracovateli, a to na základě smlouvy mezi tímto Zpracovatelem a Správcem.

9) Osobní údaje budou zpracovávány po dobu 20 let, pokud neodvolám svůj souhlas se zpracováním. 

10) Způsob zpracování mých Osobních údajů, ke kterému uděluji souhlas:

Mé osobní údaje mohou být zpracovávány v elektronické i v písemné podobě, a to dle rozhodnutí Správce. Souhlasím se zařazením mých osobních údajů do databáze Správce. Jsem si vědom/a skutečnosti, že do této databáze mají a po celou Odsouhlasenou dobu bude mít přístup Zpracovatel. Souhlasím s tím, že databáze Správce obsahující mé osobní údaje může být umístěna u třetích osob a spravována třetími osobami jako tzv. zpracovateli osobních údajů.

 11) Potvrzuji, že poskytnuté Osobní údaje jsou přesné a že jsem byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí Osobních údajů. Prohlašuji, že jsem byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním Osobních údajů může ve vztahu ke společnosti odvolat písemným oznámením doručeným na adresu Správce.

 12) Beru na vědomí, že mám jako subjekt údajů následující práva:

 1. právo na přístup k osobním údajům. Mám právo získat od Správce potvrzení, zda osobní údaje, které se mě týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, mám právo získat přístup k těmto osobním údajům a k následujícím informacím: účely zpracování; kategorie dotčených osobních údajů; příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, zejména příjemci ve třetích zemích nebo v mezinárodních organizacích; plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby; existence práva požadovat od Správce opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se mě nebo omezení jejich zpracování a nebo vznést námitku proti tomuto zpracování; právo podat stížnost u dozorového úřadu; veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány ode mě. Mám dále právo žádat od Správce kopii zpracovávaných osobních údajů, nebudou-li tím nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob. Za další kopie na mou žádost může Správce účtovat přiměřený poplatek na základě administrativních nákladů. Jestliže podávám žádost v elektronické formě, poskytnou se informace v elektronické formě, která se běžně používá, pokud nepožádám o jiný způsob;

 2. právo na opravu. Mám právo na to, aby Správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se mě týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování mám právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení;

 3. právo na výmaz (právo „být zapomenut“). Mám právo na to, aby Správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se mě týkají, a Správce má povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud je dán jeden z těchto důvodů: osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány; odvolám souhlas, na jehož základě byly osobní údaje zpracovávány, a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování; vznesu námitky proti zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu; osobní údaje byly zpracovány protiprávně; osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Evropské unie nebo České republiky; osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti na základě souhlasu, který udělilo dítě;

 4. právo na omezení zpracování. Mám právo na to, aby Správce omezil zpracování v kterémkoli z těchto případů: popírám přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby Správce mohl přesnost osobních údajů ověřit; zpracování je protiprávní a odmítám výmaz osobních údajů a žádám místo toho o omezení jejich použití; Správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale požaduji je pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;

 5. právo na přenositelnost osobních údajů. Mám právo získat osobní údaje, které se mě týkají, jež jsem poskytl Správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu Správce bránil, a to v případě, že: zpracování je založeno na souhlasu se zpracováním osobních údajů nebo jde o zpracování osobních údajů pro účely uzavření a plnění smlouvy se mnou; a současně – zpracování se provádí automatizovaně. Při výkonu svého práva na přenositelnost údajů mám právo na to, aby osobní údaje byly předány Správcem přímo jinému správci, je-li to technicky proveditelné. Právem na přenositelnost osobních údajů nesmí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob;

 6. právo vznést námitku. Pokud se osobní údaje zpracovávají pro účely přímého marketingu, mám právo vznést kdykoli námitku proti zpracování osobních údajů, které se mě týkají, pro tento marketing, což zahrnuje i profilování (tj. jakákoli forma automatizovaného zpracování osobních údajů spočívající v jejich použití k hodnocení některých osobních aspektů vztahujících se k subjektu údajů), pokud se týká tohoto přímého marketingu. Pokud vznesu námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již osobní údaje pro tyto účely zpracovávány;

 7. právo nebýt předmětem automatizovaného rozhodnutí, vč. profilování. Mám právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování (tj. jakékoliv formě automatizovaného zpracování osobních údajů spočívající v jejich použití k hodnocení některých osobních aspektů vztahujících se ke mně), které má pro mě právní účinky nebo se ho obdobným způsobem významně dotýká. Toto právo se nepoužije, pokud je automatizované rozhodnutí nezbytné k uzavření nebo plnění smlouvy mezi mnou a Správcem nebo je založeno na mém výslovném souhlasu; v těchto případech však mám právo na lidský zásah do automatizovaného rozhodnutí ze strany Správce, právo vyjádřit svůj názor a právo napadnout automatizované rozhodnutí;

 8. právo podat stížnost u dozorového úřadu. Mám právo podat stížnost proti zpracování svých osobních údajů Správcem u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00, Praha 7;

 9. právo odvolat svůj souhlas. Pokud je zpracování osobních údajů založeno na mém souhlasu, mám kdykoliv možnost svůj souhlas se zpracováním odvolat, a to zasláním elektronické zprávy na adresu sneztuzabu@sneztuzabu.cz. Odvoláním souhlasu není dotčeno zpracování osobních údajů, které provádí Správce na základě jiného právního titulu, zejména za účelem plnění smlouvy, nebo zákonnost zpracování, které bylo založeno na souhlasu do okamžiku jeho odvolání.

 13) Jsem obeznámen/a s tím, že právním důvodem pro zpracování mých osobních údajů Správcem a Zpracovatelem je můj souhlas.

14) Jsem obeznámen/a s tím, že poskytnutí mých osobních údajů Správci a udělení tohoto souhlasu se zpracováním mých osobních údajů není mou povinností, tj. že je zcela na dobrovolné bázi a záleží jen na mém uvážení.